Alles over de wet Verwilghen II

Op 28 mei 2009 werd de wet gestemd tot wijziging van de wet Verwilghen. Deze wet heeft betrekking op alle ziekteverzekeringsovereenkomsten en is reeds van kracht sinds 1 juli 2007 voor alle betrokken contracten afgesloten voor of na die datum. De wet voorzag in een overgangstermijn tot 1 juli 2009 om de verzekeraars de nodige tijd te geven om aan hun verplichtingen te voldoen.

Hieronder vindt u de belangrijkste aanpassingen in een notendop

1) De terminologie in de wetgeving wijzigt:

- De termen 'beroepsgebonden contracten' en 'niet-beroepsgebonden contracten' vervangen de termen 'collectieve' en 'individuele' contracten;
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'hoofdverzekerde' (de persoon voor wie de ziekteverzekeringsovereenkomst is afgesloten) en de 'bijverzekerden' (de gezinsleden van de hoofdverzekerde die bij de ziekteverzekeringsovereenkomst worden aangesloten).

2) De bepaling rond de aanvaarding van chronische zieken (art. 138bis-6) wordt niet tot 1 juli 2010 maar wel tot 1 juli 2011 verlengd.

3) De procedure van 'individuele voortzetting' wijzigt qua termijn: de verzekerde beschikte reeds over 30 dagen om zijn definitieve beslissing inzake individuele voortzetting aan de verzekeraar kenbaar te maken; hij kan nu aan de verzekeraar een verlenging vragen van nogmaals 30 dagen zonder het maximum van 105 dagen te overschrijden vanaf de datum van het 'verlies' van het voordeel van de verzekering.

4) De modaliteiten voor tariefverhogingen in 'niet-beroepsgebonden' contracten werden gewijzigd.
De maximale tariefverhoging hangt af van meerdere specifieke indexcijfers als die hoger zijn dan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De tariefverhogingen die niet voldoen aan dat criterium, moeten in het kader van de controlewet voorgelegd worden aan de CBFA.

Deze wet wil dus de situatie van de verzekerden verbeteren wat het recht op verzekering en de continuïteit van de dekking betreft.

PDF wettekst


Uw informatieplicht tegenover uw werknemers

Als werkgever hebt u nu een dubbele informatieplicht:

1) Uw medewerkers (binnen 30 dagen volgend op het verlies van het voordeel van de verzekering) informeren over hun rechten inzake individuele voortzetting van hun dekking gezondheidszorgen of arbeidsongeschiktheid.
Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, bieden wij deze mogelijkheid aan uw werknemers aan via een gelijksoortig product als het vorige, tegen een individueel tarief. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar: Servicedesk@deltalloyd.be.

2) De (huidige en toekomstige) verzekerden meedelen dat er een voorfinancieringsmogelijkheid bestaat zodat zij op het ogenblik van de individuele voortzetting een gunstiger tarief genieten. Dit tarief houdt immers rekening met de leeftijd van de verzekerde op het moment waarop de voorfinanciering is gestart
Wij leggen de nadruk op het feit dat de wet u geenszins verplicht het kader van deze voorfinanciering aan te bieden of zelfs maar te creëren.
Delta Lloyd Life heeft overigens beslist om dit product niet aan te bieden zolang de wet niet meer klaarheid schept over enkele praktische modaliteiten.

 

Wat moet u doen?

U moet een brief of e-mail sturen naar de verzekerden om hen te informeren over de mogelijkheid van individuele voortzetting en de mogelijkheid van voorfinanciering.
Hieronder vindt u typedocumenten die u kunt gebruiken.
Mocht er zich een geschil voordoen, dan moet u in staat zijn te bewijzen dat u uw informatieplicht hebt nageleefd.

Typebrief
Voorbeeld Ontvangbewijs
Tabel rechten en plichten
Aanvraag tot individuele voortzetting van de hospitalisatieverzekering
Voorbeeld van een informatieformulier voor elk nieuw personeelslid

Mogelijke sancties
Als de werkgever nalaat zijn medewerkers te informeren, zal het verschil tussen de premie die rekening houdt met de leeftijd op het tijdstip van de aansluiting en diegene die rekening houdt met de leeftijd op het tijdstip van de individuele voortzetting, voor zijn rekening zijn.


Verdere informatie

Overzicht Wet Verwilghen

 

1) Ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, invaliditeitsverzekering en de zorgverzekering die in prestaties voorziet in geval van geheel of gedeeltelijk verlies van de zelfredzaamheid

2) Een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst is een ziekteverzekeringsovereenkomst afgesloten door één of meerdere verzekeringsnemers ten behoeve van één of meerdere personen die op het moment van de aansluiting bij de verzekering beroepsmatig met de verzekeringsnemer(s) verbonden zijn.

Adres

Delta Lloyd Life NV
Fonsnylaan 38
1060 Brussel

Telefoon: +32 2 238 88 11
Fax: + 32 2 238 88 99
BTW BE 0403 280 171
RPR Brussel