Nieuwe wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)

De "wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen" werd op 18 december jl. goedgekeurd. Deze nieuwe wet, die van kracht is sinds 1 januari 2016, houdt een verregaande hervorming van de 2e pijler in.

Uitkering aanvullend pensioen en wettelijk pensioen

De wet beoogt het versterken van het aanvullend karakter van de 2e pijler, het aanpassen van de minimum WAP rendementsgarantie, het afstemmen van de uitkering van aanvullende pensioenen op de wettelijke pensioenleeftijd, en het afschaffen van vervroegde uitkeringsmechanismen.

Deze wet wijzigt zowel de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), als de WAP Bedrijfsleiders en de WAP Zelfstandigen, en is bijgevolg zowel van toepassing op groepsverzekeringen als op IPT-, VAPZ- en RIZIV-contracten. De formele aanpassing van de reglementen moet uiterlijk tegen 31 december 2018 plaatsvinden.

Deze maatregel streeft ernaar de uitkering van 2e pijler pensioenprestaties vóór de wettelijke pensioenleeftijd tegen te gaan. Sinds 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om het pensioenkapitaal te laten uitkeren alvorens het wettelijk pensioen wordt uitgekeerd.

Algemeen principe

De uitkering van een aanvullend pensioen wordt pas toegestaan vanaf de wettelijke pensionering. Onder wettelijke pensionering, verstaat de wetgever het stopzetten van de beroepsactiviteit die aanleiding heeft gegeven tot de opbouw van een wettelijk pensioen.

Uitzondering:
De uitkering blijft ook mogelijk als de aangeslotene de voorwaarden vervult om zijn pensioen vervroegd op te nemen, maar toch aan de slag blijft. In dit geval komt het hem/haar toe om ons hierover in te lichten. Delta Lloyd Life controleert of de afkoop vanaf deze leeftijd voorzien is in het reglement.

Overgangsbepalingen

De wet voorziet in een aantal overgangsmaatregelen om de oudere werknemers die op dit aanvullend pensioenkapitaal rekenen, niet te straffen.

Het betreft namelijk de werknemers die in 2016, 55 jaar of ouder zijn. Zij mogen immers hun aanvullend pensioen vanaf 60 jaar ontvangen voor zover de afkoop voorzien wordt in het pensioenreglement.

Hieronder een overzicht van deze overgangsmaatregel:

Informatieverstrekking

Als de aangeslotene bij zijn pensionering tewerkgesteld en nog actief was bij zijn werkgever, is het aan de werkgever om de verzekeraar in te lichten over de aanstaande pensionering van zijn werknemer. De werkgever dient ons binnen de 90 dagen die aan de effectieve pensionering voorafgaan, in te lichten.

Als de aangeslotene niet meer actief was bij zijn werkgever, dient hij ons binnen dezelfde termijn zelf in te lichten.

Zelfstandige aangeslotenen dienen ook die informatieplicht onder dezelfde modaliteiten te vervullen.

Vanaf het moment dat de verzekeraar de vereiste informatie heeft ontvangen (uitkeringsmodaliteiten, optiekeuze voor de uitkering, fiscale attesten en attest van wettelijke pensionering), moet hij binnen de 30 dagen tot uitkering overgaan.

Vanaf 2017 zal de databank SIGEDIS de verzekeraars inlichten over de datum van de wettelijke pensionering.

Voorschotten en inpandgevingen

Het recht op voorschot of inpandgeving van verzekeringscontracten wordt behouden. Wel legt de wetgever op dat de nieuwe voorschot- of inpandgevingsakten geen einddatum bepalen vóór de wettelijke pensioenleeftijd.

 

Contacteer uw financieel adviseur

Meer info? Uw financieel adviseur is hiervoor uw partner en expert.